در حال انتقال به آدرس درخواستی

یادداشت اقتصادی/ احداث پتروپالایشگاه برای خریداران نفت اقتصادی است، ولی برای تولیدکنندگان نفت نه؟