در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - خروج انگلیس در کوتاه مدت ممکن است قدرت چانه زنی ایران را با اتحادیه اروپا افزایش دهد