در حال انتقال به آدرس درخواستی

وعده های وزیر اقتصاد پایه علمی ندارد/ تحقق تفاهم نامه های انجام شده اقتصاد و بورس را دگرگون خواهد...