در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر خارجه انگلیس: این یک روز مهم برای تعامل ما با ایران است