در حال انتقال به آدرس درخواستی

صادرات ایران به کدام کشور 6 برابر واردات است؟