در حال انتقال به آدرس درخواستی

فاضلی: آغاز طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش از دهه فجر/ قرارداد با کنتورسازی تأیید شد