در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سی ان ان:ارزش پوند دربرابردلاربه پایین ترسطح خود درسه دهه گذشته رسید