در حال انتقال به آدرس درخواستی

خون مطهر شیخ نمر طوفانی به‌پا خواهد کرد/ امت اسلامی برای نابودی این جرثومه فساد به پا خیزد