در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایران پول نفت خود را فقط به یورو می‌خواهد