در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری و ظریف از «پیشرفت» در مذاکرات اجرای برجام خبر دادند