در حال انتقال به آدرس درخواستی

خودکشی به‌ خاطر نداشتن هزینه پذیرش بیمارستان