در حال انتقال به آدرس درخواستی

پاکت های مزایده واگذاری سهام سه مالک اصلی "خبهمن" امروز باز می شود