در حال انتقال به آدرس درخواستی

اقدامات "خمحرکه" جهت افزایش ظرفیت تولید/ عقد قرارداد با شرکت رنو فرانسه در آینده ای نزدیک