در حال انتقال به آدرس درخواستی

آمادگی روسیه برای تحویل 100 سوخو به ایران