در حال انتقال به آدرس درخواستی

زنگنه وقت می کند به نشست دوحه برود؟/ تاکتیک های ایران رقبای نفتی را گیج کرده است