در حال انتقال به آدرس درخواستی

علی مطهری: نماینده مجلس باید خود را نماینده ملت بداند نه نماینده نظام