در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری درباره مصوبه اخیر کنگره به ظریف نامه نوشت