در حال انتقال به آدرس درخواستی

مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ سیف: «تقریباً هیچ‌چیز» از برجام عاید ایران نشده است