در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - فروش نفت ایران ابتدای سال آینده به دو میلیون بشکه در روز می رسد