در حال انتقال به آدرس درخواستی

آمریکا می‌خواهد به بانک‌های اروپایی اطمینان دهد تجارت مجاز با ایران ممنوع نیست