در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر دفاع فرانسه: تاسیسات غیرنظامی داعش را هدف بگیرید