در حال انتقال به آدرس درخواستی

پتانسیل های "سپاس" برای اعطای بازدهی مناسب/ علت بی رغبتی فعالان بازار سرمایه چیست؟