در حال انتقال به آدرس درخواستی

ادامه مذاکرات برای تاسیس شرکت مشترک با ایتالیا