در حال انتقال به آدرس درخواستی

مذاکرات سایپا و سیتروئن به عقد قرارداد نزدیک شده و آخرین مراحل را طی می کند