در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - 26 کشور جهان در نشست «هوانوردی ایران- 2016» تهران حضور می یابند