در حال انتقال به آدرس درخواستی

رسایی در انتقاد به برجام: به گندم ری نمی رسید+عکس