در حال انتقال به آدرس درخواستی

اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی برای تسویه مطالبات زغالسنگ