در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: برای همکاری جهت حصول اطمینان از اجرای دقیق برجام با ظریف توافق کردیم