در حال انتقال به آدرس درخواستی

نوبخت: هیات نظارت بر اجرای برجام فقط به رهبری گزارش می‌دهد/برخی خودشان فتوا می​‌دهند و اجرا می کنند