در حال انتقال به آدرس درخواستی

دستور غیرمنتظره پوتین: نیروهای روسیه از سوریه خارج می شوند