در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه برای ایران سکوی نفتی می‌سازد