در حال انتقال به آدرس درخواستی

در واکنش به خبر فارس صورت گرفت حذف رستگار از هیأت مدیره بانک ملت/ هیأت مدیره 4 نفره شد