در حال انتقال به آدرس درخواستی

بدرقه رسمی رییس جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه