در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - نخستین جلسه هیات اقتصادی ایران با گروه ساچه ایتالیا برگزار شد