در حال انتقال به آدرس درخواستی

شرکت مشترک با دانیلی ایتالیا ثبت شد/ توسعه یک میلیارد یورویی"فولاد و هرمز"