در حال انتقال به آدرس درخواستی

استقبال آلمانی ها از قطعه سازان ایرانی/ انجام مذاکره برای همکاری با سه کشور دیگر