در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - غیبت ایران نشست نفتی دوحه را به شكست كشاند