در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - موگرینی به همراه كمیسیونرهای اروپایی وارد تهران شد