در حال انتقال به آدرس درخواستی

رنو خود را شریک راهبردی ایران در خودروسازی می داند/ نقش خودرو در تولید ناخالص ملی چقدر است؟