در حال انتقال به آدرس درخواستی

شرکت نفتی ایتالیا خریدار نفت ایران شد