در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - تفاهمنامه یک میلیارد یورویی ایران و ایتالیا در بخش پتروشیمی امضا شد