در حال انتقال به آدرس درخواستی

پس از تفاهم قرارداد با رنو امضا می شود | مدیرعامل سایپا گفته