در حال انتقال به آدرس درخواستی

سفیر فرانسه به «پارس خودرو» رفت | سفیر کشور فرانسه در بازدید