در حال انتقال به آدرس درخواستی

مهلت 6 ماهه به ایران خودرو و سایپا برای فروش دارایی ها ازجمله بانک پارسیان + متن بخشنامه