در حال انتقال به آدرس درخواستی

سه سناریو برای قیمت نفت در بودجه 95/ بودجه از نفت جدا می شود؟