در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - کری: در صورت ادامه حمایت مسکو و تهران از اسد، اقدامات سختی انجام می‌دهیم