در حال انتقال به آدرس درخواستی

اولین جلسه کارگروه صنعت سیمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد