در حال انتقال به آدرس درخواستی

"شبندر" زیان 94 را به سود تبدیل کرد اما خبری از سود 10 تومانی نشد