در حال انتقال به آدرس درخواستی

عدم امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری