در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف: پول مفت و کارهای هشت سال گذشته بورس را خراب کرد / لیلاز :موافقم اما وعده های تو خالی دولت هم...